In bài viết, Ngày 30 tháng 4 năm 2013 - 17:56

Các Dự án Nghiên cứu ứng dụng CRV đã thực hiện

Năm Dự án lớn CRV đã thực hiện giai đoạn 2008 - 2012

Dự án 1

Tư vấn về thủ tục giám sát, thủ tục phân tích và dự báo lạm phát ở Việt Nam 

Đối tác

Thành viên  thực hiện chương trình:                        Hợp phần 5 dự án ETV2 của Liên minh

                                                                                                                    châu Âu

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Nội dung  đào tạo                                                                Thời gian thực hiện  2008

 • Tổng quan, phân tích quá trình dự báo lạm phát ở Việt Nam, những vấn đề cần cải thiện.
 • So sánh quá trình và thủ tục dự báo lạm phát của Việt Nam và một số các nước khác trên thế giới.
 • Lựa chọn những vấn đề có thể cải thiện dự báo, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc cải thiện tình hình dự báo.

 

 Dự án 2

Chương trình đào tạo về phân tích và dự báo lạm phát ở Bộ KH&ĐT

(Training program on Forecasting and Analysis)

Đối tác

Thành viên  thực hiện chương trình:                        European Technical Assistance Programme

                                                                                       for Vietnam (Hợp phần 5 dự án ETV2 của

                                                                                                   Liên minh châu Âu)   2008                                                                                                 

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh (trưởng nhóm)

·         TS. Từ Thúy Anh

·         TS. Nguyễn Thị Minh

·         TS. Đỗ Văn Thành

·         TS. Nguyễn Việt Hùng

Mục tiêu của dự án: Trang bị cho cán bộ của trung tâm cơ sở lý thuyết và phương pháp thực nghiệm để có thể

-          Xây dựng được mô hình cho dự báo lạm phát

-          Biết cách thức xử lý dữ liệu phục vụ cho ước lượng mô hình

-          Nắm được cách thức dự báo lạm phát

-          Biết chọn được mô hình dự báo lạm phát tốt

-          Phân tích được kết quả

Nội dung  đào tạo                                                                Thời gian thực hiện  12/2008

 • Tổng quan về dự báo lạm phát và dự báo lạm phát ở Việt Nam
 • Mô hình đường cong Phillips phân tích nguyên nhân lạm phát của Việt Nam từ năm 1990-2011
 • Các mô hình VAR và mô hình hiệu chỉnh sai số cho dự báo lạm phát năm 2012 và 2013

 Dự án 3

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2010

Cơ quan bảo trợ chính thức

Thành viên thực hiện chương trình:                                          Văn phòng Chủ tịch nước

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

·         TS. Từ Thúy Anh

·         Luật Sư. Trần Hữu Huỳnh

·         Ths. Nguyễn Việt Hưng

·         TS. Nguyễn Việt Hùng

·         TS. Nguyễn Trọng Hòa

 

Nội dung                                                                                      Thời gian thực hiện  2009-2010

 • Chỉ số xếp hạng cạnh tranh quốc gia
 • Đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp
 • Xếp hạng đóng góp của ngành và vai trò của ngành đối với nền kinh tế
 • Chỉ số tiến bộ công nghệ CRVI
 • Xếp hạng các doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán

 

Dự án 4

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2011

Cơ quan bảo trợ chính thức

Thành viên thực hiện chương trình:                                          Văn phòng Chủ tịch nước

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

·         GS.TS. Nguyễn Quang Dong

·         TS. Từ Thúy Anh

·         TS. Nguyễn Việt Hùng

·         TS. Nguyễn Ngọc Tuyến

·         TS. Nguyễn Trọng Hòa

·         Ths. Nguyễn Việt Hưng

Mục tiêu của dự án                                                                    Thời gian thực hiện 2010-2011

 • Chỉ số xếp hạng cạnh tranh quốc gia
 • Đánh giá năng lực tài chính của các ngành định hướng xuất khẩu
 • Chỉ số tiến bộ công nghệ CRV của 100 doanh nghiệp lớn và ngân hàng
 • Xếp hạng các doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán

 

 Dự án 5

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2012

Cơ quan bảo trợ

Thành viên  chính thực hiện chương trình:                                 Văn phòng Chủ tịch nước

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

·         TS. Nguyễn Ngọc Tuyến

·         TS. Nguyễn Trọng Hòa

·         TS. Từ Thúy Anh

·         TS. Nguyễn Việt Hùng

·         TS. Nguyễn Thị Kim Thanh

·         Ths. Nguyễn Việt Hưng

Ths. Bùi Thị Ngọc Thủy

Nội dung của dự án                                                       Thời gian thực hiện 2011-2012

·         Kinh tế Việt Nam năm 2011 và chỉ số cạnh tranh toàn cầu

·         Xếp hạng năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại Việt Nam

·         Xếp hạng các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

·         Năng lực tài chính, chỉ số tiến bộ công nghệ, chỉ số tập trung và cấu trúc thị trường của một số ngành công nghiệp và dịch vụ Việt Nam