In bài viết, Ngày 30 tháng 4 năm 2013 - 21:29

Tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN:       PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân

SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH TƯ VẤN:

1.     Tư vấn hoạch định chiến lược kinh doanh.

2.      Tư vấn triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh.

3.     Tư vấn chiến lược phát triển thị trường.

4.     Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu.

5.     Tư vấn chiến lược phát triển nhân sự.

6.     Tư vấn quản trị rủi ro doanh nghiệp.